Reglement De Gestelse Quiz 2023

Artikel 1: Algemeen

1.1 De Gestelse Quiz is een spel waarbij – in teamverband – een vragenlijst ingevuld moet worden.
1.2 De organisatie van De Gestelse Quiz is in handen van CV De Sjarrels.

Artikel 2: Teams

2.1 Een team bestaat uit minimaal 10 personen. Het quizboek wordt echter gemaakt uitgaande van een team van 15-20 personen.
2.2 Een team bestaat maximaal uit 25 personen.
2.3 Ieder team bevat tenminste één inwoner van Sint-Michielsgestel (zie ook artikel 3.3).
2.4 De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk via e-mail en uitsluitend met de contactpersoon.
2.5 Een team is gerechtigd tot deelname indien hun contactpersoon een bevestiging van de inschrijving van de organisatie heeft ontvangen (zie ook de artikelen 3.5 en 3.6).

Artikel 3: Inschrijven voor De Gestelse Quiz

3.1 Een team kan zich alleen inschrijven voor De Gestelse Quiz via het officiële inschrijfformulier op de website www.deGestelseQuiz.nl.
3.2 Indien er een maximum is gesteld aan het aantal deelnemende teams, is de volgorde van inschrijving bepalend voor deelname.
3.3 Het inschrijfformulier moet worden ingevuld door één van de teamleden. Dit teamlid moet een inwoner van Sint-Michielsgestel zijn. De organisatie correspondeert vervolgens met het team via dit teamlid.
3.4 Bij aanmelding middels het inschrijfformulier op de website dient elk team ook een teamnaam op te geven.
3.5 Na aanmelding via het officiële inschrijfformulier op de website wordt er een e-mail gestuurd naar de contactpersoon met daarin de benodigde gegevens voor de betaling.
3.6 Na ontvangst van de betaling ontvangt de contactpersoon een bevestiging van definitieve deelname aan De Gestelse Quiz.
3.7 Indien een team, na de bevestiging van definitieve deelname, zich terugtrekt uit De Gestelse Quiz, volgt er géén teruggave van het inschrijfgeld.
3.8 De inschrijving start op 1 juni. Inschrijven kan tot en met 31 augustus 2023.

Artikel 4: Deelnemen aan De Gestelse Quiz

4.1 De organisatie stelt een vragenboekje op waarin alle vragen en opdrachten voor De Gestelse Quiz zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar. Het digitale exemplaar is vanaf 18:30 uur te vinden op de website van De Gestelse Quiz.
4.2 Op zaterdag 25 november 2023 kunnen de teams tussen 18:00 uur en 18:30 uur in Café-Zaal Overberg het vragenboekje ophalen.
4.3 Het team vult in dit vragenboekje de antwoorden op de verschillende vragen in.
4.4 Het vragenboekje moet duidelijk leesbaar worden ingevuld (zie ook artikel 5.2).
4.5 Het ingevulde vragenboekje moet op 25 november 2023 worden ingeleverd in Café-Zaal Overberg, tussen 23:00 uur en 23:30 uur.
4.6 De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboekjes niet tijdig ophalen of inleveren. Restitutie van inschrijfgeld is dan vanwege gemaakte kosten niet mogelijk.
4.7 Teams worden geacht zelf de vragenboekjes goed door te nemen. Naast de “reguliere” algemene vragen en de vele vragen over Gestel staan er ook andere doe-vragen tussen en opdrachten waarvoor men de deur uit zal moeten om het antwoord te vinden of aan een geheime opdracht moet deelnemen. Alle instructies voor de vragen en opdrachten zijn in het vragenboekje opgenomen.
4.8 Opdrachten waarbij foto’s of filmpjes gestuurd moeten worden naar de organisatie, dienen per team via de uitgereikte USB-sticks gecorrespondeerd te worden. 
4.9 Voor diverse vragen en de centrale opdracht zullen één of meerdere teamleden de openbare weg op moeten. Ondanks een bepaalde tijdsdruk wordt van de deelnemers verwacht zich te houden aan de geldende verkeersregels, met eventuele weersomstandigheden rekening te houden en respectvol om te gaan met andere deelnemers. Overtreding van (morele) regels kan tot uitsluiting leiden.

Artikel 5: Prijsuitreiking

5.1 Voor ieder goed beantwoorde vraag krijgt het team punten.
5.2 Een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend.
5.3 Doel van De Gestelse Quiz is om zoveel mogelijk punten te behalen.
5.4 Op de avond van de prijsuitreiking worden de prijswinnaars bekend gemaakt.
5.5 Alleen de teams die hun vragenboekje tijdig hebben ingeleverd (zie artikel 4.5) dingen mee naar de prijzen.
5.6 De uitslag van De Gestelse Quiz wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking, welke plaatsvindt op vrijdagavond 15 december 2023 in Café-Zaal Overberg.
5.7 De uitslag van De Gestelse Quiz is bindend en staat niet ter discussie.
5.8 De organisatie behoudt zich het recht voor om foto’s/filmpjes te gebruiken tijdens de prijsuitreiking, welke tijdens de quizavond zijn verstuurd naar de organisatie, tenzij de teamcaptain heeft aangegeven dat hier geen gebruik van mag worden gemaakt.

Artikel 6: Tot slot

6.1 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, neemt de organisatie een bindende beslissing.
6.2 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van deelname of tijdens het deelnemen aan De Gestelse Quiz.